Huisregels

Beleid

Eerlijk Zaken doen…

De professionele norm voor de massages en behandelingen als Natuurgeneeskundig Therapeut

Hoge kwaliteit
Deze norm kan slechts worden gehandhaafd door mensen die weten wat ze willen. Deze wordt niet van bovenaf opgelegd. Natuurgeneeskundig Therapeuten doen dit werk omdat ze geloven dat het van belang is wat ze doen. We willen iets te betekenen hebben en niet slechts ons brood verdienen. We doen dit werk ook omdat het ons de mogelijkheid biedt onszelf en de wereld om ons heen te onderzoeken. We doen actief ons best om onze vaardigheid te verbeteren, in plaats van deze slechts te handhaven, zodat we de belangrijke gave van aanraking voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

Redelijke prijs
De kosten van onze diensten moeten redelijk zijn voor zowel de klant als de Therapeut. De klant moet voelen dat hij of zij waar krijgt voor zijn geld. De Therapeut moet in staat zijn in zijn levensonderhoud te voorzien.

Geld terug garantie
Dit is de simpelste manier om onze normen te handhaven en grootspraak te vermijden. Als de behandeling niet prettig was, hoeft er niet betaald voor te worden.

Eerlijkheid in marketing
We staan er liever om bekend dat we meer geven dan dat we beloven, dan minder. Zo zorgen we er voor overdreven beloften over onze diensten te vermijden.

Totale openheid
Klanten hebben er recht op onze opleiding, ervaring en beroepsverbanden te kennen. Ze behoren ook geïnformeerd te worden over de intentie waarmee wij werken. Vragen over deze onderwerpen willen we graag beantwoorden.

Het bereik van de behandeling
De bedoeling van dit werk is om door geschoolde aanraking gezondheid en welzijn te bevorderen. Wanneer dit werk is bedoeld als therapie in de vorm van behandeling van een medische klacht, dan moet hier extra aandacht aan besteed worden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts, vervolgbehandeling zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen met hen/haar te overleggen of een massage of andere behandeling van mij gedurende hun behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, specialist of therapeut dient u voor aanvang van mijn behandeling mede te delen.

Kundalini is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijn gebruik.

Onderzoek
Het werk wat we doen is niet voor iedereen geschikt. Met behulp van een screening voorafgaande aan de behandeling doen we er alles aan om er voor te zorgen dat het een positieve ervaring is voor de klant. We nemen ook de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat de verwachting van de klant overeenstemt met onze bedoelingen.

Feedback
We verlangen van onze klanten dat hij/ zij aangeeft wat goed voelt en wat niet. We zorgen er voor dat ze een goede manier hebben om ons feedback te geven en vragen zelf om commentaar.

Respect
We behandelen iedereen met respect. Of ze nu klanten, verkopers of masseurs zijn. We discrimineren niet op geslacht, geloof, leeftijd, seksuele voorkeur of ras. We stellen onze klanten niet bloot aan enige vorm van openlijke of verborgen fysieke of psychologische kwelling. We behandelen nooit wanneer we onder invloed verkeren van bewustzijnsveranderende drugs, waaronder alcohol. We begrijpen dat we een voorbeeldfunctie voor onze klanten vervullen en kiezen er voor een gezonde wijze van leven op na te houden.

Nederigheid/ bescheidenheid
Dienstverleners zijn binnen onze cultuur vaak hetzij onderdanig, hetzij arrogant. Wij geloven dat de tussenweg de weg van nederigheid/ bescheidenheid is. We houden ons aan de grondregels: `Als ik twijfel doe ik het niet`, en `ik neem het zekere voor het onzekere`. We hebben geen moeite met de frasen: `het spijt me`, en `dank je wel`.

Dienst aan de gemeenschap
We stellen onze diensten tevens regelmatig ter beschikking aan mensen die ze zich anders niet zouden kunnen veroorloven. Dit herinnert ons er aan, dat iedereen de gaven van aanraking verdient, en dat we een manier zouden vinden om dit werk te doen, zelfs als we er niet voor betaald kregen.

Eendracht
We streven er naar om een beroepsgroep te creëren van collega`s en niet van concurrenten. Hoewel we erkennen dat er altijd een zekere mate van concurrentie zal bestaan, zullen we, wanneer we beslissingen nemen die de praktijk van een ander kunnen raken, altijd de gouden regel aanhouden die zegt: `Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een Ander niet.`

Klachten
Indien er klachten zijn worden deze afgehandeld volgens de klachten procedure, geregeld via www.camcoop.nl. U dient eerst de klacht aan te melden via de beroepsvereniging BATC. Kundalini is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Kleding advies
Prettig zittend ondergoed. In het geval van een massage van de benen, geen onderbroek met lange pijpen en bij een rugmassage voor de dames: het liefst een bh met een sluiting aan de achterzijde.

Hygiëne
Het is voor ons prettig wanneer u voor uw bezoek gedoucht hebt.

Roken
Is niet toegestaan in de wacht- en  praktijkruimte.

Voeding                                                                                                                                                                                 Voor de aanvang van een behandeling is het verstandig niet overmatig te eten                                    

Beperking
Maximaal toelaatbaar gewicht op de massagetafel is 175 kg.

Betaling

Betaling is contant, via betalingsverzoek of factuur. Bij uitblijven van betaling na 60 dagen kan een incasso procedure worden ingezet waarbij een verhoging van 100% in rekening gebracht wordt.

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Kundalini, H.E. van den Berg, éénmans bedrijf, KvK 20156750

Baarleseweg 6, 5131 BC Alphen, telefoonnummer 0653538926, emailadres inffo@rikvandenberg.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens

Rik van den Berg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • ziektebeeld en hulpvraag

Doeleinden

Rik van den Berg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Rik van den Berg, Baarleseweg 6, 5131 BC Alphen, telefoonnummer 0653538926, email info@rikvandenberg.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2018.